اعضاء هیات مدیره
نام نام خانوادگی سمت
علیرضا عالیپور
رییس هیئت مدیره
حسن حمولی طرفی عضو اصلی
علی قاسمی عضو اصلی