مدیران عامل قبلی
نام نام خانوادگی سال میزان تحصیلی
محمد ندیمی 71 -
محمد ابراهیم بخشی 72 کاردانی
جهانگیر شاه جوان 76 کارشناسی
عدنان غزی 84 کارشناسی
علیمراد حافظی 86 کارشناسی
علی تقی پور 88 کارشناسی
سجاد حیدری 90 کارشناسی