اعضاء هیات مدیره
نام نام خانوادگی سمت
بابک محمدی رییس هیئت مدیره
سید شریف علوی عضو اصلی
عزیزاله عسکرزاده عضو اصلی