تاریخچه سازمان
سازمان خدمات موتوری شهرداری اهواز به عنوان یکی از سازمانهای تابعه شهرداری در سال 1371 تاسیس و اساسنامه آن مشتمل بر 36 ماده و 22 تبصره در مرداد ماه 1374 به امضای وزیر وقت کشور رسید.
 شورای سازمان مشتمل بر 5 نفر می باشد  که شهردار به عنوان رئیس شورا ، معاونت خدمات شهری ، یک نفر کارشناس به انتخاب شهردار و 2 نفر کارشناس که مستقیما از سوی استاندار انتخاب می شوند به عنوان اعضای شورای سازمان خدمات موتوری انجام وظیفه می کنند.
این شورا سالی 2 بار تشکیل می شود و وظیفه استماع گزارش سالانه هیئت مدیره و حسابرس ، بررسی و تصویب ترازنامه، حساب سود و زیان ، بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به خط مشی سازمان و برنامه های آتی آن ، تصویب اصلاح و تفریق بودجه را به عهده دارد.
 هیئت مدیره سازمان یکی دیگر از ارکان سازمان است که اعضای آن توسط شهرداری انتخاب می شوند وریاست آن را معاون خدمات شهری شهردار بر عهده دارد.
هیئت مدیره هفته ای یک بار در محل سازمان تشکیل میشود و وظیفه آن تهیه و تنظیم ترازنامه، محاسبه سود و زیان و ارایه گزارش عملکرد سازمان به شورا، تهیه وپیشنهاد آیین نامه های مالی – اداری و معاملات سازمانی وارایه آنها به شورا وتعین مدیر عامل را به عهده دارد.
 
 خدمات سازمان طبق اساس نامه
  • تامین کلیه ماشین آلات سبک و سنگین شهرداری کلانشهر اهواز
  • تامین مصالح (بیس و کوپال) مورد نیاز خدمات شهری
  • پشتیبانی سازمان پسماند در مواقع اضطراری
  • جمع آوری پسماندهای بیمارستانی
  • تامین نیروی انسانی در دو حوزه اجرائیات و واحد اجرایی (پلیس ساختمان)
  • تامین آب خام مورد نیاز فضای سبز کلانشهر اهواز