مدیران عامل قبلی
نام نام خانوادگی سال میزان تحصیلی
محمد ندیمی 71 -
محمد ابراهیم بخشی 72 کاردانی
جهانگیر شاه جوان 76 کارشناسی
عدنان غزی 84 کارشناسی
علیمراد حافظی 86 کارشناسی
علی تقی پور 88 کارشناسی
سجاد حیدری 90 کارشناسی
علی منصوری 96 کارشناسی ارشد
پرویز دغاغله 99 کارشناسی ارشد