معاونت اجرایی سازمان خدمات موتوری
توجه به محيط زيست و حفظ بهداشت عمومي انسان و كليه موجودات كره زمين يكي از اصول اساسي در بقاي زندگي و استفاده از مواهب خدادادي است كه به وفور در اختيار ما قرار دارد.
كنترل آلودگي هاي محيط از جمله مواد زايد جامد كه به آنها پسماندهاي شهري گفته مي شود بخشي از اين وظيفه را تشكيل مي دهد كه با توجه به موازين بهداشتي - اقتصادي جايگاه ويژه اي را در علوم و فنون جديد بخود اختصاص داده است.
 بهينه سازي تكنولوژي موجود در مديريت مواد زايد جامد كاري بس سخت و مهم مي باشد كه در صورت اعمال، بازتاب آن تاثيري اساسي در حفظ بهداشت و سلامت محيط زيست ما خواهد داشت. كنترل عوامل محيطي در ارتقاي سلامت انساني نقش شگرف و كليدي دارد و آلاينده هاي محيط كه از تنوع گستردگي و پيچيدگي خاصي برخوردارند مي توانند هر سه بعد  سلا‌مت روان ،سلامت بدن  و امنيت انسان را با خطر مواجه كند.
در كشور ما ايران با محاسبه 800 گرم زباله براي هر نفر روزانه در مجموع بالغ بر 50000 تن مواد زايد جامد توليد مي شود كه در مقايسه با ساير كشورهاي جهان در حد بالايي قرار گرفته است كه مستلزم برنامه ريزي دقيق و نظامند مي باشد.
 جمع آوري و حمل بخشي از زباله هاي شهر اهواز با توجه به برنامه ريزي هاي انجام شده و همچنين توان ناوگان موتوري شهرداري اهواز به  سازمان خدمات موتوري محول گرديده شده است. اين سازمان با عنايت به سياستهاي اتخاذ شده داراي معاونتهاي مختلف مي باشد كه متولي اين قسمت معاونت اجرايي و پشتيباني با زيرمجموعه هاي فني و متناسب با  كار مي باشد كه  وظيفه اعزام ، تعمير ، و  بهره برداري از ماشين آلا‌ت را بر عهده دارد.
واحدهاي زيرمجموعه با شرح وظايف بصورت ذيل تفكيك و معرفي مي گردد :
  • واحد تعميرگاه
  • واحد سرويسكاري
  • واحد آهنگري و پشتيباني پروژه 
  • واحد نقليه
  • واحد سوخت
  • واحد تصادفات