معاونت فنی و عمرانی سازمان خدمات موتوری

 نظارت ، كنترل و انجام پروژه هاي عمراني بدون داشتن يك گروه منسجم  ، هماهنگ و فعال  فني غير ممكن است . افزايش تعداد پروژه ها و تنوع  آنها وجود يك دفتر فني را  كاملا‌ ضروري مي سازد.هر چند سازمان خدمات موتوري در ابتدا يك سازمان  خدمات شهري بحساب مي آيد اما انجام تعداد زيادي از پروژه هاي شهرداري توسط اين سازمان نشان داد  پتانسيل و ظرفيت هاي لا‌زم براي توسعه كار سازمان وجود دارد. به اين ترتيب و با هدف انسجام پروژه هاي عمراني معاونت فني و عمراني سازمان تشكيل و  آغاز به كار كرد  كه در ذيل به فعاليتهاي آن اشاره مي شود:

 • همكاري با معاونت اداري و مالي در برگزاري مناقصه و انعقاد قرارداد با شركت‌هاي مشاوره و پيمانكار براي پروژه هاي عمراني .
 • نظارت بر حسن اجراي پروژه هاي عمراني سازمان
 • بررسي صورت وضعيت‌ها و موارد مالي پروژه هاي عمراني‌
 • برنامه‌ريزي و تامين لوازم و مصالح مورد نياز پروژه هاي عمراني.
 • نظارت بر اجراي طرحهاي ساختماني و تاسيساتي
 • جمع‌آوري اطلاعات لازم براي تنظيم بودجه عمراني سازمان.
 • برآورد هزينه طرحهاي عمراني
 • تعيين قيمت و اجراي مناقصه طرحهاي عمراني و انتخاب پيمانكاران مربوطه‌
 • تهيه مصالح و هماهنگي با كار پرداز
 • تهيه پيش قرارداد طرحهاي عمراني
 • تاييد قيمت فاكتورها و مبالغ قراردادهاي فني و عمراني  
 • پيگيري امور محوله فني و عمراني

تقسيم بندي وظايف
دفتر فني متشكل از6  نفر كارشناس با تجربه در زمينه پروژه ها مي باشد كه به شرح زير انجام وظيفه مي نمايند .
واحد اجرا:
سرپرست پروژه: مسئول اجرايي پروژه به طور كامل  كه شامل پيگيري تمامي مسائل و مشكلا‌ت اجرايي پروژه ها مي باشد.
تامين مصالح و ماشين آلا‌ت: تامين مصالح مصرفي و ماشين آلا‌ت  و اكيپ هاي اجرايي پروژه ها
 نقشه برداري: طراحي   نقشه  هاي پروژه هاي انجام گرفته توسط سازمان
واحد  برنامه ريزي:
بخش  طراحي: تهيه  طرحهاي پيشنهادي  پروژه هاي واگذاري پروژه ها ، پيگيري و دفاع از طرح هاي پيشنهادي‌
بخش  برآورد:  تهيه بر آورد  پروژه هاي واگذاري  بر اساس فهرست بها  و قيمت مقطوع ، دفاع از برآوردها و پيگيري ابلا‌غ برآورد ها از معاونت فني‌
بخش تهيه صورت وضعيت ها و صورت جلسات: تهيه صورت وضعيت ها  بر اساس  فهرست بها  با قيمت كارشناسي و تنظيم صورت جلسات انجام عمليات اجرايي
واحد كنترل و نظارت :
بخش پيگيري قراردادها: پيگيري قرارداد جهت تامين مصالح و ماشين آلا‌ت  و اكيپهاي اجرايي به صورت استعلا‌م بها و مناقصه‌
بخش كنترل و نظارت: جمع آوري  گزارشات روزانه  كارگاهي، كنترل و تاييد كاركرد روزانه اكيپ ها و ماشين آلا‌ت، كنترل و تاييد مصالح مصرفي، نظارت و كنترل كيفيت كار اجرا، گزارش پيشرفت فيزيكي و مالي پروژه ها  ،تهيه صورت جلسات و صورت وضعيتهاي پيمانكاران جزو اكيپهاي اجرايي و ماشين آلا‌ت‌