معاونت مالی و اقتصادی سازمان خدمات موتوری

نام: نادر
نام خانوادگی: طاهری

 
معاونت مالی و اداری سازمان خدمات موتوری

شهرها در روند توسعه و گسترش خود به سوي خدمات رساني و افزايش امكانات شهري نوين پيش مي روند . درواقع اين تحول، حاصل گذر از حالت سنتي به سمت امروزي و نوين مي باشد . در نتيجه  مديران  ارشد  شهري مي بايستي با سياست گذاري هاي كلان اجتماعي - اقتصادي و فرهنگي در زمينه هاي مختلف وبا استفاده از تكنولوژي هاي نوين ، روند اين تحولات را تسريع نمايند وبه تبع آن  سازمان خدمات موتوري در زمينه ارائه امكانات و خدمات دهي مطلوب مي تواند نقش محوري براي شهر اهواز ايفا نمايد.
 معاون مالي و اداري سازمان خدمات موتوري بر اساس تعهد و وظايف محوله كوشيده  است با استفاده از پرسنل متخصص وكارشناس وبا تهيه  ماشين آلات نوين  عمراني و خدمات شهري گامي را در جهت ارائه خدمات و عمران شهري برداشته و تلاش مي نمايد با استفاده از امكانات وارائه طرح هاي نوين و مبتكرانه ، به روند فعاليت هاي عمراني، اصلاحي و خدماتي شهر سرعت بخشيده و نسبت به تامين رضايتمندي شهروندان محترم اهوازي اقدامات موثري را به منصه ظهور برساند.
برخي از وظايف و اقدامات معاونت مالي و اداري سازمان

 • خريد ماشين آلات جديد عمراني وخدمات شهري  مورد نياز مناطق هشتگانه
 • بازديد همه روزه از ماشين آلات مكانيزه در مركزسازمان خدمات موتوري‌
 • اعزام كارشناسان و معاونين سازمان به كلان شهرهاي كشور و بازديد از امكانات و نحوه خدمات دهي شهرداريها و سازمان خدمات موتوري آنها
 • تدوين دستورالعملHSE براي پيمانكاران و الزام به رعايت موارد مرتبط‌
 • تلا‌ش درجهت افزايش سطح رضايتمندي شهروندان‌
 • تقدير و تشكر از كارمندان، كارگران و بانوان نمونه سازمان به مناسبتهاي فراخور
 • شركت در نمايشگاه هفته پژوهش و ارائه عكس - بولتن و عملكرد سازمان به دانشجويان و ديگر بازديدكنندگان نمايشگاه و پخش فيلمي از عملكرد سازمان‌
 • تهيه تراز آزمايشي ماهيانه و تهيه ريز مانده حسابهاي سازمان به تفكيك.
 • تهيه صورت مغايرت بانكها در پايان هر ماه.
 • تهيه بودجه ساليانه ، متمم و اصلاح بودجه و تفريغ بودجه سازمان طبق برنامه زمان بندي و پيش بيني شده .
 • اقدام در جهت كنترل موجودي انبار هاي سازمان بصورت مداوم و روزانه  و مقايسه  موجودي با كامپيوتر
 • تهيه و تنظيم صورت جلسه  تطبيق حسابهاي في مابين سازمان با مناطق  هشت گانه و سازمانهاي وابسته و شركتها و رفع مغايرتهاي موجود.
 • تهيه و تنظيم بيلان سال  از طريق سازمان .
 • صورت برداري و كنترل كليه موجودي ماشين آلات و خودروهاي سازمان در پايان هر سال.
 • كاهش هزينه‌ها و افزايش درآمدها  با برنامه ريزي‌
 • اصلا‌ح روش تهيه سوخت سازمان‌
 • تعديل نيروها
 • بهبود و اصلاح  فضاي  كار كاركنان سازمان‌
 • افزايش معدل فضاي سبز  سازمان‌
 • پيگيري بازنشستگي نيروهاي سازمان و تعديل محسوس نيرو و پايين بردن سطح هزينه هاي پرسنلي و استفاده شايان از پتانسيل موجود.
 • كنترل موجودي اموال و اثاثيه سازمان در ابتداي هر سال مالي و تنظيم صورت جلسه به نام تحويل گيرنده.
 • كد گذاري و نصب پلاك بر روي اموال و اثاثيه سازمان پس از خريد و تحويل به واحد مربوطه.
 • ثبت كليه اسناد در سيستم ارائه شده توسط امور سازمانها ( سيستم نوآوران) و تهيه تراز ماهيانه و كنترل آن با سيستم قبلي.
 • حضور ملموس و محسوس در اجراي پروژه هاي عمراني و توسعه فضاي سبز در سطح شهر اهواز
 • جذب منابع در آمدي از شركتهاي جانبي  و فعال نمودن ماشين آلات سازمان‌
 • تعامل بيشتر با شهرداري مركز و شهرداران مناطق و ارتباط مستمر  با حوزه معاونت خدمات شهري‌
 • استفاده بهينه از پتانسيل هاي موجود سازمان‌
 • تغيير كادر ستادي و استفاده از نيروهاي زبده جهت نظارت بر عملكرد اقدامات تخريب  و گودبرداري و حمل و تخليه نخاله هاي ساختماني‌
 • اعطاي اختيار به مالكين جهت انتخاب پيمانكار و لحاظ نمودن اقل هزينه كارشناسي و حق نظارت سازمان‌
 • استقرار نيروهاي سازمان جهت ثبت ورود و خروج كاميون هاي حمل نخاله و نظارت دقيق در نحوه تخليه نخاله  هاي ساختماني‌
 • همكاري با شهرداري مركز و مناطق جهت تخليه نخال هاي ساختماني در نقاط معرفي شده و پر كردن لجن زارها و گودالها در حواشي اهواز
 • تامين نظر شهردار محترم اهواز در ساماندهي محسوس و نسبي نخاله هاي پراكنده ساختماني در سطح اهواز