پیام مدیرعامل

به نام خدا
 

"ای مالک! دارایی روح مملکت است و سازمان معیشت و حیات جامعه بر ثروت آن گردش می کند؛ بنابراین اگر اوضاع مالی قوم آشفته باشد،انتظام کشور را توقع مدار. مملکت به مثابه خانه ای است که ملت خانواده آن را تشکیل می دهند. دارایی آبروی آن خانه و مدار زندگی آن خانواده است. آری، کلیّه نیازمندیها و حوائج مردم بر خراج مملکت تحمیل می شود. تو مبانی مالی را محکم کن تا رشته جهان و رگ حیات ملت استوار باشد."

بخشی از فرمان نامه امیرمؤمنان حضرت علی(ع) به مالک اشتر

 

در جهان امروز اهداف بشری در جوامع، سازمانها و شرکت ها تجلی پیدا کرده و هریک از این مجموعه های انسانی سعی دارند با هماهنگی و همکاری درونی ، در سایه تداوم حیات بشری، به تحقق ابعاد متعالی انسانی نائل گردند. رسیدن به کمال و توسعه همه جانبه حیات، از اهداف آرمانی تمام مجموعه های انسانی است که در قالب مفاهیم و اصطلاحات مختلف در سازمانهای مختلف بروز پیدا می کند . ماموریتها و اهداف در هر مجموعه برای هدایت صحیح فعالیتها به سمت و سوی مورد نظر تدوین می یابند و نحوه تدوین آنها ، نقش بسیار مهمی در تحقق اهداف و در نهایت، موفقیت مجموعه ایفا می کند.
با توجه به اشاره فوق تلاش آن دارم با بهره گیری از کارکنان توانمند و مجرب سازمان خدمات موتوری شهرداری اهواز به بهینه سازی فرآیندهای سازمانی نائل گردیم و با ابداع و بررسی مدل های جدید در مدیریت سازمان، به پیشتازی در عرصه خدمات شهری اهواز دست یابیم و موجبات اعتماد و رضایت مندی هر چه بیشتر شهردار محترم و شهروندان عزیز اهوازی را فراهم آوریم.