بسمه تعالی
ستاد ضایعات یکی از واحدهای مهم و اساسی خدمات  دهی  به همشهریان محترم  اهوازی در سازمان خدمات موتوری شهرداری اهوازمی باشد
در ذیل به شرح وظایف و مراحل مراجعه همشهریان عزیزاز ابتدا تا انتهای انجام کار اشاره شده است.
وظایف ستاد: ساماندهی و کنترل ضایعات ساختمانی حاصل از تخریب و گودبرداری در سطح مناطق هشتگانه شهر و هدایت این ضایعات به
مکانهای مشخص و جلوگیری از پراکندگی آنها در سطح معابر و ورودیهای شهر اهواز می باشد
1-مالک با در دست داشتن معرفی نامه از طرف یک از مناطق هشتگانه جهت تخریب یا گودبرداری به ستاد ساماندهی نخاله های ساختمانی سازمان  خدمات موتوری مراجعه می نماید.
مدارک مورد نیاز تخریب :
الف: معرفی  نامه از مناطق مربوطه
ب:  گزارش وضعیت ملک
ج: نامه از مهندس ناظر

 

 

مدارک مورد نیاز گودبرداری:
الف : معرفی نامه از منطقه
ب:  نامه از مهندس ناظر با قید ابعاد و عمق گودبرداری
ج: کپی  برابربا اصل پروانه
2-گودبرداری و تکمیل مدارک در ستاد و ارجاع آن به کارشناس  ستاد جهت برآورد حجم تخریب یا
3-ارائه لیست پیمانکاران صلاحیت دار سازمان به مالک بمنظور انتخاب و توافق با یکی از پیمانکاران جهت تخریب یا گودبرداری (به اختیار مالک)
4-بعد از کارشناسی ملک و انتخاب پیمانکار توسط مالک وهمچنین توافق طرفین در خصوص هزینه ،مالک سهم سازمان را پس از محاسبه واریز  و مجوز تخریب یا گود  برداری دریافت می کند.
5-مالک مجوز را که در آن مکان تخلیه قید وتاکید شده است را به شرکت منتخب  تحویل نموده تا پس از هماهنگی با خدمات شهری منطقه پیمانکار (شرکت مذکور)  اقدام به شروع عملیات نماید.
6-پس از اتمام عملیات واخذ  تأییدیه لازم از مکان تخلیه نخاله و معاونت خدمات شهری منطقه، پیمانکار مجوز را تحویل مالک داده تا برای دریافت پایان کار( تخریب یا گود) به سازمان مراجعه نماید
7-مالک پایان کار را به منطقه مورد نظرتحویل وپروانه ساختمان را دریافت میکند.